Regulament

 1. Participanţii

                  În cadrul competiţiei poate participa orice elev care îndeplineşte cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Participă individual la concurs;

 • A accesat site-ul concursului şi şi-a creat un cont de utilizator în perioada prevăzută în prezentul Regulament;

 • Profesorul îndrumător a confirmat veridicitatea datelor introduse.

Un elev se poate înscrie la toate secțiunile concursului.

 

 1. Perioada de desfăşurare

Înscrierea elevilor :2.03.2020 - 8.03.2020

Rezolvarea temelor on-line – etapa judeţeană: 9.03.2020-15.03.2020

Rezolvarea temelor on-line –etapa regională: 16.03.2020-22.03.2020

 

III. Secţiunile concursului

Concursul se desfăşoară pe șase secţiuni, după cum urmează:

Secțiunea

HardCont

UCCFE

Nivel de bază

Nivel avansat

Eficiență economică

Rebus contabil

SAGA ABC

Ante UCCFE

 

Desfăşurarea concursului în secţiunea HardCont este condiţionată de înscrierea participanţilor din minim 35 de judeţe.

 

IV. Elaborarea subiectelor

Subiectele sunt elaborate de către coordonatorul proiectului pe baza propunerilor primite din partea cadrelor didactice în perioada 02.03.2020 - 8.03.2020. Propunerile de subiecte se trimit prin intermediul paginii web al concursului (http://www.uccfe.ro/) la secțiunea Propuneri subiecte.

Subiectele și baremele vor fi redactate până la data de 9 martie 2020. Profesorul coordonator se angajează să păstreze secretul asupra subiectelor elaborate.

Fiecare cadru didactic care a participat la elaborarea subiectelor va primi o adeverință semnată de directorul unității de învățământ.V. Desfăşurarea concursului

 

Etapa judeţeană. Elevii care s-au înscris în concurs vor rezolva temele disponibile pe pagina Moodle a concursului, urmând ca, în baza punctajelor obţinute, să se califice la faza regională, în cadrul secțiunilor HardCont, UCCFE, Economie aplicată, Ante SAGA și SAGA ABC, elevii care obțin cel puțin 60 de puncte din fiecare judeţ pentru fiecare nivel de studiu (clasele XI-XII). În cadrul secțiunii Rebus contabil se califică pentru etapa regională elevii care au obținut cel puțin 70 de puncte, pentru fiecare clasă de studiu (IX-XII).

În cazul în care participă mai mult de 5 elevi/secțiune/an de studiu/unitate de învățământ, obligația evaluării lucrărilor revine profesorilor coordonatori din cadrul respectivei unități de învățământ. În vederea evaluării lucrărilor, profesorii coordonatori vor primi acces pe pagina Moodle a concursului.

Dacă în urma evaluării lucrărilor, la nivelul unității de învățământ se califică mai mult de 3 elevi/secțiune/an de studiu, aceștia vor fi departajați în data de 16 martie 2020, între orele 8-14.

Fiecare cadru didactic care a participat la evaluarea lucrărilor va primi o adeverință semnată de directorul unității de învățământ.Etapa regională. Conform calendarului concursului, fiecare elev va intra pe site-ul concursului în contul propriu, de unde va realiza încărcarea rezolvării subiectului unic. Departajarea elevilor se va realiza pe baza unei teme suplimentare. Elevii clasaţi pe primele locuri în clasamentele secţiunilor vor obține premii sau mențiuni acordate în conformitate cu prevederile art. 55 din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012. În cazul în care din formulele de calcul vor rezulta numere fracționare, acestea vor fi redistribuite între secțiuni, cu condiția respectării procentului maxim de 25% din numărul total de elevi participanți la concurs.

Fiecare elev va primi o diplomă de participare/etapă de concurs.

Bibliografie

AnteUCCFE

Clasa a XI-a

Clasa a XI-a

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE/TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAŢIE

 

1. Formele de înregistrare contabilă

 • Forma de înregistrare contabilă ”maestru șah”

 • Forma de înregistrare contabilă pe jurnale

2. Realizarea monografiilor contabile complexe fără utilizarea SAGA

 • Monografie contabilă privind contabilitatea unei societăți cu profil comerț cu amănuntul

 • Monografie contabilă privind contabilitatea unei societăți cu profil comerț cu ridicata

 • Monografie contabilă privind contabilitatea unei societăți cu profil producție

 • Monografie contabilă privind contabilitatea unei societăți cu profil servicii

  Clasa a XII-a

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE/TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAŢIE

1. Formele de înregistrare contabilă

 • Forma de înregistrare contabilă ”maestru șah”

 • Forma de înregistrare contabilă pe jurnale

2. Realizarea monografiilor contabile complexe fără utilizarea SAGA

 • Monografie contabilă privind contabilitatea unei societăți cu profil servicii

HardCont

Clasele a XI-a și a XII-a

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE1.Documente de evidenţă

 • Întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor;

 • Completarea documentelor în SAGA C pentru principalele evenimente şi tranzacţii: achiziţia/vânzarea de imobilizări şi stocuri, decontări cu terţii (furnizori, clienţi şi personal), trezorerie.2. Înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate

 • identificarea evenimentelor şi tranzacţiilor specifice firmelor de exerciţiu: aprovizionare, transferuri între gestiuni, consumuri, producție, vânzări, salarii, trezorerie, cheltuieli, venituri etc;

 • utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate - parcurgerea etapelor analizei contabile pentru fiecare eveniment sau tranzacţie;

 • stabilirea articolelor contabile pe categorii de evenimente şi tranzacţii – articole contabile simple, compuse corespunzătoare evenimentelor şi tranzacţiilor;

 • înregistrarea articolelor contabile în documente contabile - note contabile, fişe de cont, pe bază de soft specific – SAGA C;

 • întocmirea balanţei de verificare - cu patru serii de egalităţi;

 • analizarea corelaţiei dintre registrul jurnal şi balanţa de verificare.

Pentru clasa a XI-a , subiectele vor fi elaborate pe exemplul societăților cu profil comerț/producție, iar pentru clasa a XII-a vor fi avute în vedere societățile cu profil servicii.

UCCFE

Clasele a XI-a și a XII-a

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

1.Documente de evidenţă

 • Întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor;

 • Completarea documentelor în SAGA C pentru principalele evenimente şi tranzacţii: achiziţia/vânzarea de imobilizări şi stocuri, decontări cu terţii (furnizori, clienţi şi personal), trezorerie.2. Înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate

 • identificarea evenimentelor şi tranzacţiilor specifice firmelor de exerciţiu: aprovizionare, transferuri între gestiuni, consumuri, producție, vânzări, salarii, trezorerie, cheltuieli, venituri etc;

 • utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate - parcurgerea etapelor analizei contabile pentru fiecare eveniment sau tranzacţie;

 • stabilirea articolelor contabile pe categorii de evenimente şi tranzacţii – articole contabile simple, compuse corespunzătoare evenimentelor şi tranzacţiilor;

 • înregistrarea articolelor contabile în documente contabile - note contabile, fişe de cont, pe bază de soft specific – SAGA C;

 • întocmirea balanţei de verificare - cu patru serii de egalităţi;

 • analizarea corelaţiei dintre registrul jurnal şi balanţa de verificare.

Subiectele vor fi structurate pe două nivele de complexitate:

 • Bază cu subiecte de dificultate medie elaborate fie pe exemplul societăților cu profil comerț/producție (clasa a XI-a), fie pe exemplul societăților cu profil servicii pentru clasa a XII-a.

 • Avansat cu subiecte cu grad de dificultate crescut elaborate fie pe exemplul societăților cu profil comerț/producție (clasa a XI-a), fie pe exemplul societăților cu profil servicii pentru clasa a XII-a.

   

  Rebus contabil

Clasa a IX-a

Domeniul de pregătire profesională: Comerț/Economic

1.Evidenţa economică:

a) definiţie, importanţă

b) formele evidenţei economice

1. Obiectul şi metoda contabilităţii – comunicarea informațiilor contabile:

a) definiţia şi trăsăturile obiectului contabilităţii

b) categorii specifice obiectului de studiu al contabilităţii: active, capitaluri proprii, datorii (situația poziției financiare), venituri și cheltuieli (situația performanței financiare), ecuația fundamentală a contabilității

c) definiţia, trăsăturile şi procedeele metodei contabilităţii

d) principii contabile

2. Echipamente, softuri şi documente.

A. Echipamente specifice şi programe informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă – SAGA

B. Aparate de marcat electronice fiscale

C. Documentele de evidenţă contabilă:

a. noţiunea şi importanţa documentelor

b. structura documentelor

c. modelul, forma şi formatul documentelor

d. clasificarea documentelor

e. întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor

f. circuitul, păstrarea, şi arhivarea documentelor

g. completarea documentelor pentru principalele tranzacţii economice.

Clasa a X-a

Domeniul de pregătire profesională: Comerț/Economic

1. Procedeele comune disciplinelor economice

a) Evaluarea:

 • Definiție, importanță, component

 • Metode de evaluare

b) Calculația:

 • definiție, importanță

 • exemple de calculații

c) Inventarierea:

 • definiție, importanță, scop, obiect

 • clasificarea inventarierii

 • principiile inventarierii

 • organizarea și desfășurarea inventarierii

 • documentele utilizate în inventarierea generală

2.Principiile contabile generale

3.Procedeele specific metodei contabilității:

 • Bilanțul contabil

 • Contul

 • Balanța de verificare

4. Prețurile mărfurilor:definiție, caracteristici, clasificare

5.Documentele specifice operațiilor economice cu mărfuri

Clasele a XI-a și a XII-a

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE/TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAŢIE

1. Conturile necesare evidenţierii operaţiilor economico-financiare

 • Prezentarea planului general de conturi, identificând conturile necesare înregistrării operaţiilor economico-financiare;

 • Folosirea conturilor sintetice de gradul 1 şi 2, funcţionarea conturilor de activ şi pasiv, în corelaţie cu operaţiile desfăşurate.

2. Documentele specifice operațiilor economice

3. Înregistrarea operaţiilor economico-financiare în contabilitate prin utilizarea analizei și formulelor contabile în firma de exercițiu pe baza documentelor specifice tranzacțiilor

4. Descrierea și analizarea structurii softului SAGA

 • identificarea structurii softului: -meniuri, ferestre, iconuri.

5. Prezentarea registrelor contabile, declarațiilor electronice și a raportărilor anuale.

SAGA ABC

Clasele a XI-a și a XII-a (Subiect comun)

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE/TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAŢIE 

1. Prezentarea elementelor definitorii ale Planului general de conturi utilizat pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor cu ajutorul softului specializat:

 • Structura planului de conturi;

 • Caracteristicile planuluide conturi;

 • Identificarea conturilor;

 • Particularităţile planului de conturi.

 

2.Prezentarea evenimentelor şi tranzacţiilor din contabilitate cu ajutorul softului specializat.

 • Preluare date contabile iniţiale;

 • Configurare generală a societăţii comerciale;

 • Nomenclatoare : gestiuni, articole / servicii, furnizori / clienti, personal;

 • Aprovizionare;

 • Transferuri între gestiuni;

 • Consumuri;

 • Producţie;

 • Vânzare;

 • Salarii(state de plata/avansuri, fişe fiscale, declaraţii);

 • Trezorerie;

 • Cheltuieli;

 • Venituri;

 • Rapoarte contabile (fişe conturi, balanţe), situaţii operative (imobilizări, stocuri, furnizori, clienţi).

3. Prezentarea registrelor contabile, declarațiilor electronice și a raportărilor anuale.

Eficiență economică

1. Costuri

2. Productivitate

3. Profit

4. Eficienţă economică